HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

Đăng lúc: Thứ hai - 04/06/2018 09:11 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
STT Tên quy trình thủ tục hành chính Mã hiệu
1 Quy trình Xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) QT.CN42.P04.02
1.1 Mẫu đơn đăng ký khoản vay trung dài hạn nước ngoài Phuluc.CN42.P04.02.01
1.2 Công văn xác nhận đăng ký khoản vay trung dài hạ nước ngoài Phuluc.CN42.P04.02.02
2 Quy trình Xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương), QT.CN42.P04.03
2.1 Mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản vay trung dài hạn  nước ngoài Phuluc.CN42.P04.03.01
2.2 Công văn xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung dài hạn nước ngoài Phuluc.CN42.P04.03.02
3 Quy trình Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào. QT.CN42.P04.04
3.1 Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào Phuluc.CN42.P04.04.01
3.2 Giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào Phuluc.CN42.P04.04.02
4 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu. QT.CN42.P04.05
4.1 Mẫu đơn đăng ký Phuluc.CN42.P04.05.01
4.2 Giấy phép Phuluc.CN42.P04.05.02
5 Quy trình chấp thuận đăng ký/ đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép QT.CN42.P04.06
5.1 Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.06.01
5.2 Đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.06.02
5.3 Quyết định chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.06.03
5.4 Quyết định chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.06.04
6 Quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. QT.CN42.P04.07
6.1 Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Phuluc.CN42.P04.07.01
6.2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Phuluc.CN42.P04.07.02
6.3 Kế hoạch dự kiến thực hiện quy định về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Phuluc.CN42.P04.07.03
7 Quy trình đề nghị cấp/ điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài. QT.CN42.P04.08
7.1 Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm Phuluc.CN42.P04.08.01
7.2 Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm Phuluc.CN42.P04.08.02
7.3 Quyết định điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm Phuluc.CN42.P04.08.03
7.4 Bản kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp. Phuluc.CN42.P04.08.04
7.5 Báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm báo cáo Phuluc.CN42.P04.08.05
7.6 Bảng kê các tờ khai Hải quan tạm nhập tái xuất vàng và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan Phuluc.CN42.P04.08.06
8 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. QT.CN42.P04.09
8.1 Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu Phuluc.CN42.P04.09.01
8.2 Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu Phuluc.CN42.P04.09.02
8.3 Bản kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp Phuluc.CN42.P04.09.03
8.4 Báo cáo tình hình quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Phuluc.CN42.P04.09.04
8.5 Báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm báo cáo Phuluc.CN42.P04.09.05
8.6 Tờ khai Hải quan nhập khẩu vàng và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan Phuluc.CN42.P04.09.06
9 Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ QT.CN42.P04.11
9.1 Đơn đề nghị chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.11.01
9.2 Giấy chứng nhận Phuluc.CN42.P04.11.02
10 Quy trình Chấp thuận tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ /chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ QT.CN42.P04.12
10.1 Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.12.01
11.2 Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.12.02
10.3 Quyết định chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.12.03
10.4 Quyết định chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Phuluc.CN42.P04.12.04
11 Quy trình Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia QT.CN42.P04.13
11.1 Mẫu đơn đề nghị Phuluc.CN42.P04.13.01
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ QT.CN42.P04.14
12.1 Quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất vàng TSMN Phuluc.CN42.P04.14.01
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ QT.CN42.P04.15
13.1 Quyết định điều chỉnh Phuluc.CN42.P04.15.01
14 Quy trình Điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài QT.CN42.P04.17
14.1 Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép Phuluc.CN42.P04.17.01
15 Quy trình Gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài QT.CN42.P04.18
15.1 Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép Phuluc.CN42.P04.18.01
16 Quy trình Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài QT.CN42.P04.19
16.1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép Phuluc.CN42.P04.19.01
17 Quy trình Cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài QT.CN42.P04.20
17.1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép Phuluc.CN42.P04.20.01
18 Quy trình Đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh QT.CN42.P04.21
19 Quy trình Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh QT.CN42.P04.22
20 Quy trình xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động nhà đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng QT.CN42.P04.23
20.1 Mẫu đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài Phuluc.CN42.P04.23.01
20.2 Văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P04.23.02
20.3 Phiếu chuyển hồ sơ Phuluc.CN42.P04.23.03
21 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng QT.CN42.P04.24
21.1 Mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài Phuluc.CN42.P04.24.01
21.2 Văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P04.24.02
21.3 Phiếu chuyển hồ sơ Phuluc.CN42.P04.24.03
22 Quy trình đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước ngoài  QT.CN42.P04.25
22.1 Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Phuluc.CN42.P04.25.01
22.2 Văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P04.25.02
22.3 Phiếu chuyển hồ sơ Phuluc.CN42.P04.25.03
23 Quy trình đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước  QT.CN42.P04.26
23.1 Đơn đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Phuluc.CN42.P04.26.01
23.2 văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P04.26.02
23.3 Phiếu chuyển hồ sơ Phuluc.CN42.P04.26.03
24 Quy trình cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino QT.CN42.P04.27
24.1 Đơn đề nghị cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (Đối với hoạt động kinh doanh casino) Phuluc.CN42.P04.27.01
25 Quy trình cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino) QT.CN42.P04.28
25.1 Đơn đề nghị cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (Đối với hoạt động kinh doanh casino) Phuluc.CN42.P04.28.01


Ý kiến bạn đọc

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 846
  • Tháng hiện tại: 61666
  • Tổng lượt truy cập: 3244993

Liên kết Website